Genetic distance from wolves affects family dogs’ reactions towards howls

En intressant artikel om Genetiskt avstånd från vargar påverkar familjehundens reaktioner på Yl

Domestication dramatically changes behaviour, including communication, as seen in the case of dogs (Canis familiaris) and wolves (Canis lupus). We tested the hypothesis that domestication may affect an ancient, shared communication form of canids, the howling which seems to have higher individual variation in dogs: the perception and usage of howls may be affected by the genetic relatedness of the breeds to their last common ancestor with wolves (‘root distance’) and by other individual features like age, sex, and reproductive status. We exposed 68 purebred dogs to wolf howl playbacks and recorded their responses.

Läs mer > Nature.com

Domesticering förändrar dramatiskt beteendet, inklusive kommunikation, vilket kan ses i fallet med hundar (Canis familiaris) och vargar (Canis lupus). Vi testade hypotesen att domesticering kan påverka en gammal, delad kommunikationsform av hunddjur, ylandet som verkar ha högre individuell variation hos hundar: uppfattningen och användningen av tjut kan påverkas av rasernas genetiska släktskap med deras sista gemensamma förfader med vargar ('rotavstånd') och av andra individuella egenskaper som ålder, kön och reproduktiv status. Vi utsatte 68 renrasiga hundar för uppspelningar av vargyl och spelade in deras svar.